Zdravie je stav telesnej a duševnej vyrovnanosti. Stres, túto nadmernú záťaž podľa H. Selyeho vyvoláva všeobecný adaptačný syndróm. Jeho významnou súčasťou je špecifická hormonálna reakcia organizmu, najmä hypofýzy a drene nadobličiek. Tým sa zvýši celková aktivačná úroveň organizmu, čo sa prejaví aj v psychickej oblasti (Kondáš a spol., 2002, s. 108). Pri prevencii ide opredchádzanie škodlivých faktorov, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie človeka (vzdelávaním, preventívnymi prehliadkami ai.).

Podstatný podiel na vzniku chorôb, ktoré sa prejavujú v oblasti telesných funkcií,  majú duševné vplyvy. Podľa modulu psychosomatických (PS) porúch nachádzame v každej chorobe rôzny podiel činiteľov somatickej, psychickej a sociálnej povahy, t. j. ku každému ochoreniu možno pristupovať z bio-psycho-sociálneho hľadiska.

V behaviorálnej medicíne sa kladie dôraz na opis spôsobu života, životosprávy, stresujúcich udalostí i zvládanie stresu. Stres pôsobí pri kardiovaskulárnych ochoreniach ako imunosupresívny činiteľ tým, že znižuje imunologickú odpoveď organizmu. Reakcia na stres závisí hlavne od kognitívneho spracovania stresorov a od ich hodnotenia. Zvládnutie stresu závisí od zvolených stratégií, krtoré sa dajú cvičiť prostredníctvom psychologickej intervencie (Kondáš a spol., 2002).

Kondášova metóda Propres na prekonávanie stresu

    Princíp metódy: zistenie, že predvídanie (anticipácia) stresoru pomáha zvládnuť stres, lepšie sa pripraviť na zdolávanie jeho negatívneho dôsledku.
    Nácvik relaxačných techník, ktoré vyvolávajú stav príjemného uvoľnenia a pokoja, ktoré sú potrebné na zvládanie nadmernej psychickej záťaže.
    Klient si nacvičí dialóg s nereálnymi, iracionálnymi myšlienkami a predstavami. Cieľ: usmernenie klienta k racionálnemu mysleniu.


Telesné (fyziologické) príznaky stresu:

    mení sa srdcový tep, jeho pravidelnosť(160 tepov za minútu)
    zvyšuje sa krvný tlak
    mení sa pravidelnosť a hĺbka dychu
    objavujú sa zažívacie ťažkosti (vracanie a tlak v žalúdku)
    zvyšuje sa nutkanie na moč
    nastupuje potenie
    sucho v ústach
    bledosť alebo sčervenanie
    objavuje sa tras rúk a kolien


Relaxácia a jej vplyv na psychohygienu človeka

Životný štýl a životospráva. V širšom slova zmysle sa do životného štýlu zaraďuje individuálny spôsob života, pracovné a pohybové aktivity, odpočinok, stravovanie, psychohygiena. V prvom rade je dôležité oboznámiť zamestnancov s možnými zdravotnými rizikami nesprávneho stravovania, nedostatku pohybovej aktivity a ich vplyvom na vznik civilizačných ochorení. Osobitné postavenie má relaxácia - uvoľnenie.

Podľa W. Kȍniga môžeme o uvoľnení počuť v najrôznejších súvislostiach. Vnímame ho najmäa ako zotavenie, oddych. V prevencii stresu odporúčame uvoľnenie vo forme turistiky, športu, práce v záhradke a iných pohybových činností, ktoré sú zdravým protipólom sedavej práce. Je dôležitý aj ako prevencia onkologických a kardiovaskulárnych chorôb. Uvoľnenie športom kladie zvýšené nároky na prácu svalov a na krvný obeh a tým sa odlišuje od stavu uvoľnenia - relaxácie. V psychológii sa často využíva autogénny tréning. Aktívne uvoľnenie a uvoľnený stav pokoja majú spoločné to, že v oboch prípadoch sú všetky nervové regulácie zamerané na určitý cieľ a vzájomne harmonicky zladené. Pri športovej činnosti sa k spomínanému stavu dospeje len vtedy, ak sa klient zameria v danom čase len na šport a odoženie negatívne myšlienky. Akonáhle sa objavia, uvoľnenie sa zmenšuje. Ak teda niekto pri športovej činnosti myslí stále na iné povinnosti, dosiahen menšie uvoľnenie.

Rýchle telesno-duševné relaxačné cvičenie je založené na jednoduchých telesných cvikoch, ktoré prinášajú celkovú relaxáciu, vrátane odstránenia duševného napätia (Kebza, Komárek, 2003). Stav, ktorý je žiaduci pri autogénnom tréningu, obsahuje nielen túto harmonizáciu a vyrovnanie rôznych protichodných tendencií, ale zároveň aj telesný pokoj. Cieľom autogénneho tréningu je naučiť sa úmyselne dosiahnuť taký stav uvoľnenia, pokoja, ktorý je protikladom stavu prebiehajúceho pri strese (Kȍnig 1976).

Existujú knihy autogénneho tréningu, ale najvhodnejšie je naučiť sa túto techniku pod vedením skúseného psychológa. Jej pozitívne účinky využívam aj pri práci s onkologickými pacientmi. Osvedčila sa hlavne na zmiernenie fyzickej bolesti a na zmiernenie úzkosti a napätia.

PhDr. Andrea KRIŽANOVÁ, psychologička linky pomoci Ligy proti rakovine

 

 

Knihy pre vaše zdravie a pohodu

Ak vás niektorá z našich kníh zaujala, volajte na č. 0908 069 388 / píšte na info@klub50.sk, pošleme vám ju na dobierku. Poštovné neplatíte.

Objednajte si novinky

Objednajte si novinky, zdieľajte a bezplatne získate upozornenie na nové články a e-booky.

Nájdete nás

Račianska 69/B, 831 02 Bratislava

bytový dom Manhattan, 4. poschodie

poradňa: 0903 437 888

poradňa: peterminarik57@gmail.com

texty a objednávky kníh: 0908 069 388

texty a objednávky kníh: peterminarik57@gmail.com