Závery expertov, ktorí sa zaoberajú princípmi prevencie rakoviny, sú vcelku optimistické. Podľa správy WCRF/AICR z roku 2007 možno komplexnými preventívnymi opatreniami rakovine v prevažnej miere predchádzať.

Pri uplatňovaní preventívnych opatrení sa uznávajú sa tri hlavné zásady:

[1] Stratégie prevencie rakoviny zamerané na stravu, výživu a fyzickú aktivitu sú súčasťou celkových opatrení prevencie, liečby a kontroly nádorových chorôb, vrátane ich skríningu a včasnej detekcie.

[2] Intervencie určené na potlačenie rizík rakoviny sú účinné jedine vtedy, ak sa uplatňujú komplexne za účasti všetkých významných zložiek a ak pri preventívnych opatreniach spolupracujú všetci dôležití aktéri. Izolované aktivity sú iba zriedkavo účinné.

[3] Opatrenia ozdravenia verejného zdravia v spoločnosti nemôžu spočívať výlučne na uplatňovaní racionálnych osobných rozhodnutí a preferencií jednotlivcov. Potrebný je celý rad komplexných protektívnych opatrení a riešení na celospoločenskej úrovni vrátane zmien v poľnohospodárstve, obchodovaní a zásobovaní potravinami, ako aj mnohých ďalších aktivít. Dobrou správou je, že opatrenia vedúce k prevencii rakoviny sú v plnom súlade s preventívnymi aktivitami u mnohých ďalších chorôb vrátane obezity, cukrovky, ako aj ochorenia srdca a ciev.

Princípy prevencie rakoviny sa podľa toho istého zdroja sústreďujú na sedem základných aspektov a skrátene ich možno popísať nasledovne:

[1] Nevyhnutnosť primeraných aktivít. Viaceré nutričné a biologické faktory sa pokladajú za dostatočne presvedčivé riziká rakoviny na to, aby zdôvodňovali a oprávňovali verejne zdravotnícke opatrenia i osobné odporúčania.

[2] Verejne zdravotnícky prístup. Osobné rozhodnutia jednotlivcov majú pri prevencii rakoviny nesporný význam, avšak môžu byť limitované a poznačené historickým a kultúrnym pozadím. Potrebné sú verejne zdravotnícke opatrenia na celospoločenskej úrovni za spolupráce všetkých zainteresovaných inštitúcií a aktérov.

[3] Komplexná spolupráca všetkých aktérov. Všetky inštitúcie a všetci aktéri musia pri preventívnych opatreniach spolupracovať ako partneri. Izolované aktivity ostávajú prevažne bez úspechu.

[4] Celoživotná potreba preventívnych opatrení. Preventívne opatrenia sa musia nasmerovať na ľudí vo všetkých vekových skupinách vrátane detí. Správna výživa, systematická fyzická aktivita a optimálne telesné zloženie u detí a mládeže závažným spôsobom zníži náchylnosť na zhubné nádory v neskorších obdobiach života. Naopak, nesprávne stravovanie, sedavé návyky a obezita v detstve riziko rakoviny v dospelosti zvyšuje.

[5] Prevencia rakoviny je v súlade s prevenciou iných ochorení. Preventívne opatrenia proti rakovine sú v súlade s preventívnymi aktivitami zameranými na zníženie rizika ostatných civilizačných ochorení.

[6] Pozitívne aj negatívne vplyvy vonkajšieho prostredia. Vonkajšie faktory môžu jednak zvyšovať riziko rakoviny (expozícia karcinogénmi), jednak môžu vplývať protektívne, a teda znižovať riziko rakoviny.

[7] Prevencia rakoviny je dlhodobý proces. Proces karcinogenézy je dlhodobý a obdobie od iniciálnej mutácie až po klinicky zjavné nádory môžu trvať roky až desaťročia. Odporúčania smerujúce na podporu prevencie rakoviny sa väčšinou dajú takisto realizovať iba v dlhodobom časovom horizonte. Očakávania rýchleho úspechu sú preto väčšinou nerealistické.

Za hlavných aktérov pri prevencii rakoviny experti považujú deväť inštitúcií a spoločenských organizácií (zdroj: WCRF/AICR: Policy and Action for Cancer Prevention; 2009):

Každý z uvedených aktérov má pri prevencii svoje špecifické úlohy a odporúčania. Jednotlivé aktivity a odporúčania uvedených orgánov a inštitúcií sa navzájom podmieňujú alebo sú jedny od druhých závislé a pôsobia synergicky. V skratke možno ich úlohy sumarizovať nasledovne:

[1] Nadnárodné inštitúcie. Vplyv na poľnohospodárstvo, priemyselnú výrobu, obchod a transport potravín, životné prostredie a zdravotníctvo.

[2] Vlády a vládne inštitúcie. Legislatívne, cenové, kontrolné a ďalšie opatrenia zamerané na ochranu verejného zdravia a prevenciu civilizačných chorôb, ochranu životného prostredia, výrobu, distribúciu, predaj a zabezpečenie všeobecnej dostupnosti zdravých potravín. Vplyv na reklamu a marketingové aktivity. Vplyv na vonkajšie prostredie a urbanizáciu zamerané na dostupnosť športových aktivít pre širokú verejnosť. Vplyv na zdravotnú a nutričnú osvetu obyvateľstva.

[3] Priemysel. Spolupráca na obmedzení reklamných a marketingových aktivít na nezdravé potraviny a nápoje medzi deťmi. Podpora zdravých potravín, jedál a nápojov kompetitívnymi cenami.

[4] Médiá. Podpora edukačných kampaní zameraných na zdravý životný štýl a prevenciu obezity a rakoviny. Usmerňovanie reklamných aktivít ich zákazníkov zameraných na šírenie klamlivej reklamy a reklamy akýmkoľvek spôsobom šíriacej idey nezdravej výživy a sedavého životného štýlu.

[5] Školy. Poskytovanie zdravých obedov pre žiakov aj učiteľov. Zaradenie nutričnej edukácie a výchovy k zdravému životnému štýlu ako súčasť povinnej školskej výchovy. Zakázať alebo obmedziť predaj nezdravých potravín typu rýchleho občerstvenia a sladených nápojov v školských bufetoch. Umožniť športové aktivity pre žiakov i učiteľov.

[6] Práca a pracoviská. Zaviesť a podporovať zdravé denné stravovanie svojich pracovníkov. Podporovať fyzické a športové aktivity svojich zamestnancov. Podporovať možnosť diskrétneho dojčenia pre dojčiace matky. Zakázať alebo obmedziť predaj nezdravých potravín typu rýchleho občerstvenia a iných potravín a nápojov s vysokým obsahom tuku, cukru a soli.

[7] Zdravotníctvo. Podporovať zdravotnícke opatrenia zamerané na prevenciu rakoviny. Vzdelávať pacientov a šíriť zdravotnícku osvetu o zdravej výžive, prevencii obezity a rakoviny. Do osvetových a výchovných aktivít zahrnúť aj rodinných príslušníkov pacientov.

[8] Občianske združenia. V dobrom zmysle slova vyvíjať a organizovať aktivity zamerané na tlak na vládne inštitúcie, priemysel, médiá a ďalších aktérov v boji za prevenciu rakoviny. Mobilizovať médiá a verejnú mienku na zlepšenie verejného zdravia a prevenciu rakoviny. Spolupracovať so širokým celospoločenským spektrom inštitúcií, zariadení i mienkotvorných jednotlivcov pri šírení pozitívnych myšlienok potreby zdravotnej prevencie. Podpora osvetových programov na všetkých úrovniach vrátane celonárodných programov boja proti civilizačným chorobám.

[9] Ľudia. Podpora organizácií a iniciatív zameraných na zlepšenie osobného i verejného zdravia obyvateľov. Mať na zreteli zdravotne preventívne priority pri rozhodovaní o osobných, rodinných i komunitných opatreniach vo svojich domácnostiach aj v blízkom okolí.

© MUDr. Peter Minárik, PhD.

 

 

Knihy pre vaše zdravie a pohodu

Ak vás niektorá z našich kníh zaujala, volajte na č. 0908 069 388 / píšte na info@klub50.sk, pošleme vám ju na dobierku. Poštovné neplatíte.

Objednajte si novinky

Objednajte si novinky, zdieľajte a bezplatne získate upozornenie na nové články a e-booky.

Nájdete nás

Račianska 69/B, 831 02 Bratislava

bytový dom Manhattan, 4. poschodie

poradňa: 0903 437 888

poradňa: peterminarik57@gmail.com

texty a objednávky kníh: 0908 069 388

texty a objednávky kníh: peterminarik57@gmail.com