Rozhodnú úlohu pri ovplyvňovaní životného štýlu a návykov ľudí hrajú aj sociálne činitele a vplyvy. Ľudia nežijú izolovanie, ale v konkrétnom spoločenstve mnohých ďalších ľudí a osobností. Správanie človeka ovplyvňuje nielen [A] domáce, ale aj [B] pracovné (dospelí) a [C] školské (deti) prostredie. Na celkový spôsob života a rozvoj sociálnych postojov ľudí vplýva i [D] kultúrne prostredie, v ktorom žijú, [E] celková úroveň ich vzdelania, a, samozrejme, aj ich [F] spoločenské postavenie, ako i [G] etnická príslušnosť.

Tieto rôznorodé socioekonomické vplyvy významným spôsobom určujú u ľudí aj preferenciu konkrétnych potravín, celkový vzťah k výžive, ako aj ich pravidelnú systematickú pohybovú aktivitu, alebo naopak sedavý spôsob života.

Konkrétnych príkladov vplyvu rozličných spoločenských faktorov na životný štýl, individuálne návyky, výber potravín i pohybovú aktivitu je mnoho. Možno uviesť napr. rozdielny celospoločenský vzťah k telesnej konštitúcii v ekonomicky vyspelých krajinách (preferencia štíhlosti) a v niektorých tradičných kultúrach, predovšetkým v chudobnejších častiach sveta (akceptácia obezity ako znaku osobnej prosperity, bohatstva a dobrého spoločenského postavenia). Iným príkladom je akceptovanie bicykla v dvoch ekonomicky vyspelých európskych štátoch (Dánsko a Holandsko) ako spoločensky prípustného dopravného prostriedku i pre ľudí s dobrým ekonomickým postavením. Zo záverov viacerých epidemiologických štúdií vyplýva, že zatiaľ čo nadváha a obezita sa v minulosti vyskytovala menej často u detí aj u dospelých a bola prítomná skôr u bohatších ľudí s vyšším spoločenským postavením, dnes je obezita epidemicky rozšíreným javom po celom svete, predovšetkým v ekonomicky vyspelých štátoch, a väčší výskyt sa pozoruje skôr v spoločensky nižších vrstvách. Vo vyspelých štátoch pravidelnú fyzickú aktivitu praktizujú skôr ľudia z miest a s vyšším spoločenským postavením. Veľká socioekonomická nerovnosť obyvateľov podporuje celkovú chorobnosť, nadváhu a obezitu, ako aj náchylnosť na bežné druhy rakoviny, predovšetkým u spoločensky nevýhodne postavených ľudí a rodín s nižšími finančnými príjmami a nižším dosiahnutým vzdelaním. Závery expertov preto vyzdvihujú význam celospoločenských aktivít a intervencií zameraných na široké vrstvy obyvateľstva za súčinnosti vládnych inštitúcií, odborných spoločností, médií, občianskych združení tretieho sektora, ako aj zástupcov priemyslu a obchodu.

© MUDr. Peter Minárik, PhD.

 

 

Knihy pre vaše zdravie a pohodu

Ak vás niektorá z našich kníh zaujala, volajte na č. 0908 069 388 / píšte na info@klub50.sk, pošleme vám ju na dobierku. Poštovné neplatíte.

Objednajte si novinky

Objednajte si novinky, zdieľajte a bezplatne získate upozornenie na nové články a e-booky.

Nájdete nás

Račianska 69/B, 831 02 Bratislava

bytový dom Manhattan, 4. poschodie

poradňa: 0903 437 888

poradňa: peterminarik57@gmail.com

texty a objednávky kníh: 0908 069 388

texty a objednávky kníh: peterminarik57@gmail.com