V súlade so súčasnými vedeckými poznatkami sa rakovina pokladá za  ochorenie, ktorého vznik sa u človeka vo väčšine prípadov prejaví nielen pod vplyvom zvýšenej dedičnej predispozície, resp. genetických faktorov, ale predovšetkým systematickým a dlhodobým pôsobením externých faktorov, teda vplyvov z vonkajšieho prostredia.

Dedičné faktory zvyšujú u jedincov vnímavosť na rôzne druhy zhubných nádorov a podporujú tak u nich individuálnu citlivosť na rakovinu. Aj v bežnej klinickej praxi možno pozorovať familiárnu zvýšenú náchylnosť na viacero druhov zhubných nádorov a následne vyšší výskyt rakoviny než v iných rodinách. Faktorom zvýšenej hereditárnej vnímavosti sa však pripisuje skôr iba podporný význam. Všeobecne prevažuje názor, že rakovinové ochorenia sa manifestujú predovšetkým pri dlhodobej expozícii rizikových vonkajších faktorov.

Podľa projektu a správy WCRF/AICR z roku 2009 najhodnovernejšie dôkazy o tom, že na riziko rakoviny vplývajú vonkajšie faktory, priniesli populačné štúdie, pri ktorých sa sledovalo obyvateľstvo určitej etnickej skupiny, čo migrovalo z jednej časti sveta do inej. Výsledky týchto migračných štúdií ukázali na veľký význam faktorov životného prostredia na vznik rakovinových nádorov. Tak napr. u japonských obyvateľov, ktorí sa presťahovali na Havajské ostrovy a neskôr do USA, sa pozorovalo, že u ich potomkov v prvej alebo druhej generácii sa spektrum nádorových ochorení zmenilo. Skôr než na historicky najčastejšie druhy rakoviny s vysokým výskytom v Japonsku trpeli na zhubné nádory, ktoré sú časté v USA. Sú však známe aj viaceré ďalšie príklady, keď dôsledná zmena vonkajších faktorov prispela k zníženiu výskytu niektorých druhov rakoviny. Uvádza sa napr. zníženie prevalencie rakoviny žalúdka vďaka všeobecnému používaniu chladničiek a mrazničiek a následnému poklesu používania soli na ochranu a uchovávanie potravín, ktoré sa pri bežných a vyšších teplotách rýchlo kazia a znehodnocujú. Medzi uvedenými technologickými zmenami uchovávania potravín a znížením výskytu rakoviny žalúdka sa predpokladá kauzálny vzťah.

Rakovina sa dnes považuje za ochorenie, kde je možná účinná prevencia. Riziko rakoviny zvyšujú externé faktory životného prostredia, ako aj životného štýlu ľudí. Na tieto faktory majú vplyv ekonomické, sociálne, pracovné, politické a environmentálne podmienky v jednotlivých krajinách a regiónoch sveta, ako i celková úroveň zdravotnej starostlivosti obyvateľstva. V nemalej miere sa na rizikách a prevencii rakoviny podieľa aj úroveň zdravotnej výchovy a všeobecnej informovanosti obyvateľstva o týchto vzťahoch. Podmienkou pre zavedenie účinných preventívnych opatrení je dôkladná znalosť kauzálnych vzťahov medzi faktormi vonkajšieho prostredia a ich úlohou pri prevencii alebo zvyšovaní rizika jednotlivých druhov rakoviny.

Centrálna úloha v boji proti nádorovým chorobám stále ostáva na včasnom vyhľadávaní (skríningu) nádorov, najlepšie ešte v predrakovinových štádiách, ako aj na kvalitnej účinnej liečbe (chirurgia, chemoterapia a rádioterapia). V posledných rokoch sa čoraz väčší dôraz kladie na oblasť primárnej prevencie rakoviny. Najväčší potenciál sa vidí v prevencii rakoviny s cieľom zastaviť ju ešte predtým, než sa objaví. Takýto prístup sa neorientuje na samotné nádorové ochorenie, ale skôr na ekonomické, sociálne a environmentálne, ako i behaviorálne a biologické determinanty. Prevencia rakoviny sa preto netýka iba zdravotníckych pracovníkov (profesionálne) a konkrétnych ľudí – jedincov (osobne), ale zodpovednosť leží rovnako aj na nadnárodných organizáciách, vládach a parlamentoch, občianskych združeniach, predstaviteľoch priemyslu a na médiách [5].

Pri prevencii rakoviny sa zásadná úloha priznáva komplexu rozličných, často veľmi rozdielnych, avšak navzájom súvisiacich činiteľov externého prostredia (WCRF, AICR). Ako dôležité vonkajšie faktory, majúce vplyv na prevenciu, resp. riziko rakoviny, sa pritom javia štyri základné oblasti:

[1]    FYZIKÁLNE A ENVIRONMENTÁLNE FAKTORY
[2]    EKONOMICKÉ FAKTORY
[3]    SOCIÁLNE FAKTORY
[4]    OSOBNÉ FAKTORY

[1] FYZIKÁLNE A ENVIRONMENTÁLNE FAKTORY

Za najdôležitejšie činitele sa pokladajú: a) klimatické podmienky a počasie; b) pôda a poľnohospodárstvo; c) voda a vodné zdroje; d) výroba a transport potravín; e) práca a pracovné podmienky na pracoviskách; f) školský systém a vzdelávanie; (g) doprava ľudí. V každom z uvedených činiteľov sú nástroje schopné zvyšovať alebo zmierňovať riziká konkrétnych rakovinových nádorov. Za faktory s mimoriadnym významom možno uviesť podmienky poľnohospodárskej výroby potravinových zdrojov, a to tak v rastlinnej, ako aj v živočíšnej výrobe, a ďalšiu priemyselnú produkciu a transport potravín k spotrebiteľom. Na charakter výživy a systematické stravovanie obyvateľstva vplývajú predovšetkým nasledujúce faktory:  

[A] Prevažujúci spôsob poľnohospodárskej výroby potravín. Intenzívna forma poľnohospodárskej výroby umožnila, aby potraviny boli pre väčšinu ľudí dostupnejšie a lacnejšie, čo možno prevažne hodnotiť pozitívne. Niektoré aspekty lepšej dostupnosti potravín pre široké vrstvy obyvateľstva však zvýšili riziko rakoviny, čo možno dokumentovať napr. veľkou konzumáciou červeného mäsa a najmä údenín – bohatých na živočíšny tuk a soli – a následného zvýšenia rizika kolorektálneho karcinómu.

[B] Prevažujúca distribúcia a predaj potravín vo veľkých sieťach supermarketov a hypermarketov. Za pozitívny dôsledok sa pokladá dobrá dostupnosť hypermarketov pre mestské i vidiecke obyvateľstvo, ako aj nižšie ceny potravín v porovnaní s malými obchodmi, umožňujúce pestrejšie stravovanie spotrebiteľov. Za negatívny dôsledok sa pokladá ukladanie mnohých nezdravých, zato však populárnych potravín na dobre viditeľné miesta – väčšinou v úrovni očí kupujúcich alebo neďaleko pokladní. Ďalej sú to z dôvodu podpory profitabilných potravín najrôznejšie marketingové kampane na údené alebo inak spracované potraviny či potraviny typu „fast food“ bohaté na energiu, tuk, nasýtené mastné kyseliny, cukor a soľ a, naopak, chudobné na vlákninu, esenciálne a ďalšie živiny, čím sa nepriaznivo vplýva na výber potravín a zvyšuje sa riziko obezity aj rakoviny.

[C] Poskytovanie nutričných informácií na obaloch väčšiny potravín popri informácii o zložení a surovinách umožňuje edukovaným spotrebiteľom možnosť zdravšieho výberu, a preto ho možno hodnotiť iba pozitívne. Aj keď výrobcovia potravín v súčasnosti nemajú povinnosť uvádzať nutričné hodnoty, väčšina z nich to robí dobrovoľne. Spravidla poskytujú informácie o obsahu energie a základných živín (bielkovín, tukov a sacharidov) na 100 g alebo 100 ml potraviny. Niektorí väčší výrobcovia potravín uvádzajú na obaloch svojich potravín už i podiel jednej porcie potraviny na dennom príjme energie a základných živín, tzv. GDA (Guidelines of Daily Amounts). Naopak, zdravotné proklamácie a výroky na obaloch potravín sú v krajinách EÚ pod kontrolou centrálnych aj regionálnych regulačných inštitúcií.

[D] Urbanistické plánovanie moderných obytných štvrtí a dopravných možností. Zvýšená miera používania osobných motorových vozidiel, ich finančná a praktická dostupnosť pre väčšinu obyvateľov v modernej spoločnosti významnou mierou prispieva k obmedzeniu fyzickej aktivity. Predovšetkým v mestách existuje málo cyklistických a prechádzkových trás, bezpečných zelených parkov a detských ihrísk. Tým narastá pravdepodobnosť, že ich obyvatelia budú využívať voľný čas pasívnymi aktivitami. Tieto negatívne faktory prispievajú k sedavému životnému štýlu a zvyšujú riziko nadváhy/obezity a ďalších civilizačných chorôb. A pritom nielen obezita, ale samotný nedostatok pravidelnej fyzickej aktivity sa pokladá v evidence-based medicíne za presvedčivý rizikový faktor kolorektálneho karcinómu.

© MUDr. Peter Minárik, PhD.

 

 

Knihy pre vaše zdravie a pohodu

Ak vás niektorá z našich kníh zaujala, volajte na č. 0908 069 388 / píšte na info@klub50.sk, pošleme vám ju na dobierku. Poštovné neplatíte.

Objednajte si novinky

Objednajte si novinky, zdieľajte a bezplatne získate upozornenie na nové články a e-booky.

Nájdete nás

Račianska 69/B, 831 02 Bratislava

bytový dom Manhattan, 4. poschodie

poradňa: 0903 437 888

poradňa: peterminarik57@gmail.com

texty a objednávky kníh: 0908 069 388

texty a objednávky kníh: peterminarik57@gmail.com