Kým pri prevencii viacerých infekčných chorôb je možná ich úplná eliminácia pomocou účinnej vakcinácie, zhubným nádorom zatiaľ preventívnymi opatreniami nedokážeme na sto percent zabrániť. Vedecky je však dokázané, že účinnou a komplexnou prevenciou sa riziko malígnych nádorov dokáže významne znížiť, a tak skutočný vznik nádoru môžeme buď úplne eliminovať, alebo aspoň oddialiť do podstatne neskoršieho veku. Účinnými opatreniami v stravovaní, vo výžive a pohybovej aktivite jedincov by sa dokázalo zabrániť každému tretiemu zhubnému nádoru, a tým aj mnohým osobným i rodinným tragédiám. Keby ľudia, ktorí dodržiavajú uvedené preventívne opatrenia v životospráve, navyše nezačali alebo prestali fajčiť, odvrátených tragédií by bolo omnoho viac.

PRIMÁRNA PREVENCIA

Pod prevenciou rakoviny z pohľadu verejného zdravia sa myslí zastavenie rakoviny ešte predtým, než sa objaví. Také sú ciele všetkých odborných spoločností, ktoré sa zaoberajú otázkami prevencie zhubných nádorov. Primárna prevencia sa usiluje chrániť zdravie jednotlivcov a celej spoločnosti ešte pred samotným ochorením. Je to veľmi široký okruh činností a opatrení. Zavedenie zdravej životosprávy je len malou, avšak mimoriadne dôležitou časťou komplexu preventívnych opatrení na úrovni individuálnej osobnej ochrany každého jedinca. K tomu sa môže pripočítať celý rad kolektívnych celospoločenských primárne preventívnych opatrení, o ktorých sa zmienime ďalej. Ak by sa aplikovali v plnej šírke, účinne by prispeli k lepšiemu zdraviu mnohých ľudí, a to aj tých, ktorí nie sú ochotní urobiť pre seba a svoje zdravie aktívne pozitívne kroky.

SEKUNDÁRNA PREVENCIA

Pod týmto pojmom sa skrývajú opatrenia zamerané na účinný dohľad („surveillance“), skríning a včasnú diagnostiku zhubných nádorov. Najlepšie je periodickými, účelne načasovanými vyšetreniami vylúčiť samotný nádor alebo zachytiť nálezy, ktoré ešte nie sú zhubné, ale sú tzv. prekancerózami. Takéto nálezy vykazujú rôzny stupeň abnormálnych bunkových zmien (metaplázie, dysplázie), ktoré ešte síce nejavia znaky malignity, ale malígnym nádorom predchádzajú a v priebehu času sa bez ich odstránenia s vysokou pravdepodobnosťou malígne zvrhnú. Ich preventívne odstránenie patrí do sekundárnej nádorovej prevencie. Príkladom sú polypy hrubého čreva a konečníka (histologicky zväčša ide o tubulárne alebo tubulo-vilózne adenómy) a ich odstránenie pomocou endoskopickej polypektómie (bioptickými kliešťami alebo polypektomickou slučkou). Väčšinou sa dá endoskopicky kompletne odstrániť prekancerózny polyp, čo pri pokročilých bunkových zmenách znamená odvrátenie takmer istého malígneho zvratu a z osobného hľadiska zväčša i jednej osobnej ľudskej tragédie.

TERCIÁRNA PREVENCIA

Pod terciárnou prevenciou v onkológii rozumieme preventívne liečebné opatrenia zamerané na ochranu pacienta pred opätovným vznikom zhubného nádoru – či už pôvodného (recidíva), alebo na ďalšieho nádoru pochádzajúceho z iného orgánu (metachrónny nádor). Každý liečený i vyliečený onkologický pacient je ohrozený opätovným vznikom malignity, či už v zmysle recidívy (napr. rakovina hrubého čreva v inej lokalite, než bol pôvodný, už liečený nádor), alebo zhubným nádorom v inom orgáne (napr. rakovina pľúc u obézneho fajčiara alebo rakovina prostaty u staršieho muža, ktorý sa lieči alebo liečil na rakovinu hrubého čreva či konečníka). Účinné opatrenia terciárnej prevencie sú podobné ako prostriedky sekundárnej prevencie u ľudí bez zjavného onkologického nádoru. Časové intervaly prehliadok a vyšetrení bývajú hustejšie a spektrum vyšetrení širšie. O účelnosti vyšetrení a ich časovom pláne rozhodujú príslušní lekárski špecialisti v súlade s metodickými odporúčaniami a pokynmi národných i medzinárodných odborných lekárskych spoločností (tzv. guidelines).

PRIMÁRNA PREVENCIA U ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

Na tento bod nazerajú dnes odborníci s plnou vážnosťou, no, žiaľ, v praxi sa na tieto opatrenia často úplne zabúda. Onkologickí pacienti po cielenej onkologickej liečbe (chirurgickej, chemoterapii aj rádioterapii) väčšinou akceptujú systém lekárskych preventívnych vyšetrení v plnom navrhovanom rozsahu. Je to pochopiteľné, lebo sa obávajú nádorovej recidívy. Nie všetci onkologickí pacienti však akceptujú fakt, že recidíve zhubného nádoru alebo vzniku iného nádoru dodatočne pomôžu zabrániť aj vtedy, ak pozitívne zmenia a ozdravia svoje zlozvyky v životospráve. V praxi to znamená zanechanie fajčenia (u fajčiarov), nekonzumovanie alkoholu alebo maximálne obmedzenie jeho príjmu, zdravé stravovanie a optimalizácia výživy, systematická pravidelná fyzická aktivita a zníženie nadváhy a nadmerných zásob telesného tuku pri obezite.

Hovorí sa, že dve zbrane sú lepšie a účinnejšie ako jedna. Platí to aj v tomto prípade. Dá sa povedať, že kombinácia terciárnej a primárnej prevencie u onkologických pacientov má väčšiu šancu zabrániť opätovnému sklamaniu z nového nádoru. Preto odborníci zaradili ako 10. bod v odporúčaniach prevencie rakoviny nasledujúce opatrenie: Po liečbe by mali onkologickí pacienti dodržiavať všetky zásady, ktoré platia pre (primárnu) prevenciu rakoviny. (WCRF/AICR: 10 odporúčaní v prevencii rakoviny.)

© MUDr. Peter Minárik, PhD.

 

 

Knihy pre vaše zdravie a pohodu

Ak vás niektorá z našich kníh zaujala, volajte na č. 0908 069 388 / píšte na info@klub50.sk, pošleme vám ju na dobierku. Poštovné neplatíte.

Objednajte si novinky

Objednajte si novinky, zdieľajte a bezplatne získate upozornenie na nové články a e-booky.

Nájdete nás

Račianska 69/B, 831 02 Bratislava

bytový dom Manhattan, 4. poschodie

poradňa: 0903 437 888

poradňa: peterminarik57@gmail.com

texty a objednávky kníh: 0908 069 388

texty a objednávky kníh: peterminarik57@gmail.com