MEAL REPLACEMENT – diétny režim pri redukčnej intervencii a kontrole telesnej hmotnosti  * Proteínové ketogénne diéty * Porovnanie so štandardnými redukčnými diétami

Pri znižovaní nadmernej telesnej hmotnosti sú vždy nevyhnutné nízkoenergetické diétne intervencie. Pri výbere konkrétnych redukčných diét je poruke pomerne veľa možností. Z obezitologickej praxe, ako aj z odborných publikovaných prác je známe, že žiadna konkrétna diéta nefunguje univerzálne úspešne u všetkých jedincov s nadváhou a obezitou. Na úspešnosť tej-ktorej diéty vplýva viacero faktorov. Medzi ne sa radia osobné preferencie, neznášanlivosť niektorých potravín alebo živín, chuťové averzie, stravovacie návyky z detstva a mladosti, každodenná pracovná záťaž, stresy a nedostatok času, ako aj viacero ďalších faktorov životného štýlu obézneho jedinca.

Na trhu s prípravkami na chudnutie sú dlhodobo v obľube špeciálne nutrične štruktúrované redukčné instantné diéty, ktoré sa používajú buď ako (1) náhrady jedného alebo viacerých denných jedál, alebo ako (2) veľmi nízko energetické diéty s vyšším zastúpením bielkovín a nízkym obsahom sacharidov. V takomto režime podávané diéty sa bežne nazývajú aj (3) proteínové ketogénne redukčné diéty.

PROTEÍNOVÉ KETOGÉNNE DIÉTY [PKD]

Výhody PKD: Významnou výhodou PKD je rýchla iniciálne redukcia nadváhy bez pocitu hladu a bez významných strát telesných (svalových) proteínov. Tento postup sa klinicky dobre osvedčil, v indikovaných prípadoch a pri rešpektovaní medicínskych kontraindikácií sa pokladá za bezpečný a účinný. Rýchle a účinné chudnutie bez pocitu hladu a bez ďalších vedľajších účinkov vedie u motivovaných jedincov s nadváhou/obezitou k dodatočnému posilneniu ich motivácie a k presvedčeniu zotrvať v naštartovanom redukčnom režime aj v ďalšom priebehu počas uvoľňovania iniciálnej prísnosti (veľmi nízko kalorická diéta + málo sacharidov + veľa proteínov).

MEAL REPLACEMENT DIÉTNY PLÁN [MRDP]

Pod metódou MRDP (náhrady bežných nízkokalorických jedál špeciálnymi potravinami určenými na podporu znižovania nadváhy) sa myslí náhrada jedného alebo niekoľkých denných bežne pripravených jedál špeciálnymi potravinami s presne definovanou energetickou a nutričnou hodnotou. Takéto špeciálne štruktúrované potraviny by mali spĺňať potravinovým zákonom stanovené nutričné podmienky, ktoré sa týkajú obsahu „veľkých“ živín ako nositeľov energie, ako aj všetkých dôležitých esenciálnych zložiek mikrovýživy, predovšetkým vitamínov, minerálnych a stopových látok. Redukčné diéty formou MRDP sa bežne odporúčajú pri redukcii nadváhy v prípade, keď konvenčné nízkokalorické stravovanie spolu s ostatnými zmenami v životospráve neviedli k jednoznačne úspešnej redukcii nadmernej telesnej hmotnosti.

Odporúča sa, aby redukčný manažment s obsahom náhradných špeciálnych potravín viedol  a kontroloval v nutričnej oblasti skúsený špecialista.

ŠTANDARDNÉ REDUKČNÉ DIÉTY [ŠRD]

Na porovnanie rozdielov medzi bežnými redukčným diétami a proteínovými ketogénnymi diétami [PKD] uvádzame niekoľko všeobecne známych údajov o štandardných redukčných diétach [ŠRD]:
*    Princíp: Pokles príjmu energie v strave pod úroveň energetického výdaja
*    Zníženie energetického príjmu: 4000 – 5000 kJ u žien
*    Zníženie energetického príjmu: 6000 – 7000 kJ u mužov
*    Energetický pomer základných živín: pozri v nasledujúcej tabuľke

Energetický pomer základných živín v štandardnej redukčnej diéte
Bielkoviny    Sacharidy    Tuky
     20             50          30
     25             50          25
     30             40          30

* Očakávaný redukčný efekt: pomalý, pozvoľný. U niektorých chudnúcich jedincov dochádza pomerne rýchlo k adaptačnému poklesu bazálneho energetického výdaja (REE – Resting Energy Expanditure), dôsledkom ktorého je zastavenie poklesu ich telesnej hmotnosti, čo býva pre nich často dosť frustrujúce. „Prelomiť“ túto fázu (z pohľadu ich očakávania) predčasného ukončenia chudnutia môžu jedine dvoma spôsobmi: (a) prechodom do prísnejšej proteínovej ketogénnej VLCD diéty alebo (b) intenzívnym fyzickým výkonom – najlepšie kombináciou každodennej aeróbnej a posilňujúcej fyzickej aktivity s cieľom dosiahnuť pozvoľný nárast hmoty kostrového svalstva a udržiavanie systematickej fyzickej záťaže čo najväčšieho počtu svalových buniek primeranej, postupne sa zvyšujúcej intenzity. Každodenným problémom je fakt, že absolútna väčšina jedincov s nadváhou a obezitou nie je schopná, resp. ochotná vykonávať takúto pravidelnú intenzívnu fyzickú záťaž. Väčšina ľudí nechce cvičiť a svoju neochotu argumentujú štandardnými, v individuálnych prípadoch čiastočne aj objektívnymi príčinami (najčastejšie je to „nedostatok času“). Väčšinou to však nie je skutočný nedostatok voľnej časovej kapacity, ale skôr dlhodobý odpor k fyzickej námahe, na ktorú nikdy nemali vytvorený návyk, a teda to nie je ich fyziologická potreba − na rozdiel od príjmu potravy.

PROTEÍNOVÉ KETOGÉNNE DIÉTY [PKD]

Niekedy sa používa aj názov veľmi nízkoenergetická diéta – VERY LOW CALORIE DIET/VLCD, VERY LOW ENERGY DIET/VLED
* Princíp: Výrazný pokles príjmu energie v strave – väčší než pri ŠRD
* Zníženie energetického príjmu: 3000 – 5000 kJ u žien/mužov  
* Významný posun v pomere základných živín:
   Bielkoviny: dodávajú spravidla až 50 – 60 % energetických percent (E %). Obsah bielkovín v dennej strave však nemá prekročiť 125 g
   Sacharidy: dodávajú spravidla iba 25 E % z celodenného energetického príjmu (EP)
   Tuky: dodávajú spravidla 15 v 30 E % z celodenného EP
   Vláknina: celodenný obsah vlákniny má byť 10 g (minimum) až 30 g (optimum)
   Vitamíny a minerálne/stopové látky: musia byť v celodennej strave zastúpené najmenej v 100 % z  odporučenej dennej dávky (DDD)

Energetický pomer základných živín v proteínovej ketogénnej diéte
Bielkoviny    Sacharidy    Tuky
     50            20           30
     50            25           25
     60            25           15

* Ako funguje metabolicky PKD: Vysoký podiel bielkovín (50 – 60 E %) a pomerne vysoký podiel tukov (25 – 30 E %) spolu s nízkym podielom sacharidov (20 – 25 E %) donúti metabolizmus využívať namiesto glukózy ako energetického „paliva“ (predovšetkým, ale nielen pre CNS) ketolátky. Ketolátky (KL) vznikajú v dôsledku výraznej oxidácie triglyceridov – triacylglycerolov [TAG] z tukového tkaniva a ich premeny na KL. Základnými KL sú tri chemické zlúčeniny: (1) kyselina acetoctová [70 %] [KA]; (2) kyselina hydroxymaslová [3 5%] [KHM]; (3) acetón [do 5 %] [AC].

* Ketóza: Excesívnou premenou TAG na KL dochádza k metabolickému stavu, ktorý sa volá ketóza (K). Ketóza je prirodzená reakcia metabolizmu na znížený prísun sacharidov v potrave s následným nedostatkom glukózy ako energetického substrátu pre telesné orgány, ako je srdce, svaly, mozog a periférne nervy, predovšetkým však pre mozog (CNS). Ku ketóze dochádza aj pri hladovaní, resp. pri krátkodobej hladovke. Fyziologické hodnoty KL v krvi sú 3 – 5 mmol/l.

* Ketoacidóza: Zatiaľ čo ketóza sa pokladá za prirodzený metabolický stav pri hladovaní alebo pri zníženom príjme sacharidov, ketoacidóza (KA) je patologický stav, ktorý vzniká pri nedostatku inzulínu a nekontrolovateľnom uvoľňovaní mastných kyselín (MK) z tukových buniek, pričom sa v tele hromadia KL – ketóny, ktoré periférne tkanivá nie sú schopné zužitkovať. Koncentrácia KL v krvi pri KA je až 20 mmol/l.

* Straty minerálnych látok (ML) pri ketóze: pri obmedzenom EP spojenom s K dochádza k poklesu aktivity renín-angiotenzín-aldosterón (RAA) a následnému zvýšeniu diurézy. Navyše KL sa vylučujú močom vo forme sodných a draselných solí. Straty ML pri PKD sa musia nahrádzať pomocou výživových doplnkov (VD). Predovšetkým je potrebné nahradiť draslík a horčík; v individuálnych prípadoch, napríklad u jedincov, ktorí odmietajú slané chute PKD, aj sodík. Firmy, ktoré dodávajú PKD, spravidla dodávajú aj VD s obsahom daných ML v odporúčaných množstvách. Pri zvýšenej diuréze netreba zabúdať ani na adekvátny príjem nekalorických tekutín – dostatočný pitný režim.

* Kontraindikácie absolútne pre PKD: (a) deti a dospievajúci; (b) poruchy príjmu potravy – MA, MB; (c) porfýrie; (d) poruchy funkcie pečene a obličiek; (e) DM 1. typu, DM 2. typu na inzulíne; (f) kardiovaskulárne choroby – predovšetkým nedávno prekonaný srdcový infarkt, mozgový iktus, nestabilná angina pectoris, srdcové arytmie a srdcové zlyhávanie; (g) potravinové alergie – na bielkoviny kravského mlieka, vajec alebo sóje; (h) tehotenstvo a dojčenie

* Kontraindikácie relatívne pre PKD: (a) hyperurikémia; (b) hypertenzia liečená diuretikami – nahradiť betablokátormi; (c) sklon k obličkovým kolikám; (d) hypotyreóza – PKD býva málo účinná, ale možno ju podávať; (e) hypokaliémia – PKD je možná, ale iba pri korekcii a adekvátnej suplementácii draslíka.

* Diabetes mellitus 2. typu (DM2): NIE JE KI. Naopak, DM2 s obezitou a metabolickým syndrómom je plne indikovaný pre PKD so zlepšovaním všetkých metabolických parametrov a znižovaním dávky a potreby perorálnych antidiabetík (PAD).

* Výhody PKD:
   (1) Ochrana svalovej hmoty: Ochrana svalovej hmoty pred jej stratami, ku ktorým prirodzene dochádza pri ŠRD
   (2) Anorektický efekt KL: Významný sýtiaci účinok KL – lepší compliance
   (3)   Euforický efekt
   (4) Bezpečná metóda znižovania nadváhy: pri dodržiavaní zásad správnej indikácie, rešpektovaní kontraindikácií a pri manažmente vyškoleným centrom – najlepšie pod kontrolou lekára

* Celková doba a taktika podávania PKD: PKD sa v typickom prípade podáva v protokole štyroch fáz, ktoré na seba postupne nadväzujú:
   Fáza 1: Náhrada štyroch „pravých“ jedál PKD u žien a piatich „pravých“ jedál u mužov. Navyše sa môžu konzumovať všetky povolené druhy zeleniny, a to bez obmedzenia množstva. Priemerná rýchlosť chudnutia býva 5 – 7 kg za mesiac. Prvá fáza spravidla trvá 10 – 30 dní. Pokles telesnej hmotnosti ide na úkor tukového tkaniva, pričom kostrové svaly sú chránené ketózou.
   Fáza 2: Povolené je jedno „pravé“ jedlo bohaté na bielkoviny a chudobné na sacharidy a tuky. Ostávajú teda tri PKD + jedno „pravé“ jedlo u žien a štyri PKD + jedno „pravé“ jedlo u mužov. Môžu sa konzumovať všetky druhy povolenej zeleniny v neobmedzenom množstve. Priemerná rýchlosť chudnutia je 3 – 5 kg za mesiac. Druhá fáza spravidla trvá dvakrát tak dlho ako prvá fáza;  môže byť aj dlhodobá – niekoľko týždňov.
   Fáza 3: Povolené sú dve „pravé“ jedlá a povolená zelenina a ostávajú dve PKD pre ženy a tri PKD pre mužov. Pozvoľne dochádza k návratu ku komplexným sacharidom najmä v podobe celozrnnej (CZ) ryže, CZ cestovín a CZ chleba – pečiva. U CZ obilnín sa predpokladá pozvoľné vstrebávanie sacharidov, pri ktorých nedochádza k takým významným vzostupom glukózy a inzulínu v krvi ako po konzumácii jednoduchých cukrov a škrobu z rafinovanej múky a bez vlákniny. Priemerná rýchlosť chudnutia býva 1 – 2 kg za mesiac. Dĺžka tretej fázy je aj niekoľko mesiacov. Ide v podstate o kombináciu PKD a ŠRD. V tejto fáze sa do životosprávy zavádza pravidelná pohybová aktivita, a to buď každý deň, alebo minimálne 2 – 3-krát do týždňa.
   Fáza 4: Povolené sú tri „pravé“ jedlá u žien a štyri „pravé“ jedlá u mužov s ponechaním jednej porcie PKD; ďalej sú povolené všetky druhy zeleniny a 1 – 2 porcie ovocia denne. Priemerná rýchlosť chudnutia je 0 – 1 kg za mesiac. Chudnutie sa v tejto fáze stabilizuje a postupne ustáva. Človek sa pozvoľne dostáva do udržiavacej fázy. V tejto fáze môže (ale nemusí!) v rámci kontroly svojej telesnej hmotnosti užívať 1 – 2 proteínové jedlá (PKD). Medzi ideálne formy PKD prídavkov v tejto fáze patria proteínové tyčinky a kokteily.

Viac o „MEAL REPLACEMENT“ diétnej intervencii sa dočítate na: http://www.domuk.org/files/finalmealreplacementpositionstatement.pdf

© MUDr. Peter MINÁRIK, PhD.

 

Knihy o zdraví a diétach z Vydavateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

 

             

 

            

           

 

Knihy o diétnom stravovaní z vydavateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. si môžete s odkazom na túto web stránku (www.onlife.sk) kúpiť priamo v predajni Raabe s 20 % zľavou

Adresa vydavateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 14, Bratislava , 5. poschodie (recepčná na prízemí vás pustí do predajne na 5. poschodí).

Cena za ktorúkoľvek vyššie uvedenú knihu, pokiaľ si ju kúpite priamo vo vydavateľstve Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. a uvediete heslo "minárik" (osobným odberom alebo e-mailovou objednávkou), je teda 16 EUR.

  • aj napriek tomu, že na web stránke vydavateľstva Raabe je ponuková cena 20 EUR. 
  • pokiaľ poviete, že si uvedenú(é) knihu(y) idete kúpiť cez tento propagačný odkaz na www.onlife.sk (alebo uvediete heslo „minárik“), zaplatíte za každú z týchto kníh 16 EUR.
  • pre porovnanie: maloobchodná cena v kníhkupectvách je obvykle 20 EUR. 
  • pokiaľ pošlete vydavateľstvu objednávku konkrétnej knihy na adresu: abo@raabe.sk - vydavateľstvo Vám pošle objednanú knihu domov kuriérom

 

 

Knihy z vydavateľstva Klub50

 

Knihy pre vaše zdravie a pohodu

Ak vás niektorá z kníh z vydavateľstva KLUB 50 zaujala, volajte na č. 0908 069 388 / píšte na info@klub50.sk, pošleme vám ju na dobierku. Poštovné neplatíte.

Edukačné brožúry a materiály

Nájdete nás

Biomedicínske centrum SAV, Pavilón lekárskych vied, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

Areál Slovenskej akadémie vied

Poradňa: 0903 437 888

Poradňa: peterminarik57@gmail.com